052/ 505 414      0885 399 017
Евроматрак | продажба на матраци Варна


 
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защита на личните дании

"ЕвроМатрак" ЕООД обработва личните данни, които получава при оперирането на интернет страница https://evromatrak.com в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) и свързаната правна уредба, включително Закона за защита на личните данни.

Какво са Личните данни

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Какви Лични данни обработваме

Категориите лични  данни, които се обработват са „обикновени” лични данни ‑ имена, електронна поща, адрес, IP адрес,  телефонен номер, e -mail и др.  

За какви цели получаваме  Лични данни

Целите за които "ЕвроМатрак" ЕООД обработват личните данни са:

 • - Дейности по управление на електронния ни магазин:
 • - Изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на ЕвроМатрак ЕООД на основание сключването на договор;
 • - Поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги
 • - Рекламата на стоки и услуги на ЕвроМатрак ЕООД.
 • - Ползването на „бисквитки”.  
 • - Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.
 •  - Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.
 • Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на "ЕвроМатрак" ЕООД.
 • Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.
 На какво основание обработваме Вашите лични данни

- Когато направите поръчка в електронния магазин evromatrak.com ние събираме и обработваме вашите имена, телефон, адрес за доставка, e-mail, като обработването е необходимо и за изпълнение на предлаганата услуга на основание договорно отношение с Вас за целите на изпълнение на поръчката, съгласно чл. 6, параграф 1, буква б). от Регламент (ЕС) 2016/679.

- с цел да си направите покупка обработваме име, фамилия, е-мейл адрес на основание дадено от Вас съгласие;

- Ако желаете да ползвате кредит при покупката чрез електронния магазин 
https://evromatrak.com/ - в този случай се обработва и ЕГН, като в този случай ние се явяваме в качеството на обработващ лични данни за администратора – избраната от Вас кредитна компания(Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД) обработваме данни на основание сключен договор с тях при спазване на приетите политики за защита на личните данни и на основание заявено от вас желание за сключване на договор с избраната от вас кредитна компания;

- за данъчни и счетоводни цели при издаване на фактура, ние обработваме вашите имена, ЕГН, адрес, а когато фактурата е издадена на едноличен търговец – неговите имена, а когато е издадена на ЮЛ – имена на МОЛ на основание изпълнение на наше задължение по Закона за счетоводството;

- с цел по-добро потребителско изживяване и осигуряване сигурността на сайта evromatrak.com ние използваме бисквитки и IP адрес на основание защита на наш легитимен интерес;

- при запитване, направено по е-мейл или чрез контактната ни форма на сайта(име, е-мейл, телефон) или когато ни се обаждате на телефоните ни за контакт, ние обработваме предоставените от Вас лични данни с цел отговор на вашите въпроси на основание преддогворно отношение , а ако поводът за обаждането ви или свързването с нас по е-мейл е във връзка с порьчка, рекламация или друг въпрос, касаещ договорните ни отношения, обработваме личните данни на основание сключения между нас договор.

На кого разкриваме Вашите лични дании

В дадени случаи "ЕвроМатрак" ЕООД може да разкрива лични данни пред наши партньори, които работят за нас, като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на "ЕвроМатрак" ЕООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. Когато законът изисква това от нас, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене ‑ "ЕвроМатрак" ЕООД може да разкрие личните ви данни пред трети лица. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Трансфер в трети страни

"ЕвроМатрак" ЕООД  не прехвърля данните Ви  в трети страни извън ЕС като правило. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни за изпълнение  на договор между "ЕвроМатрак" ЕООД и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи "ЕвроМатрак" ЕООД гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие с нивото на защита на лични данни, което се предоставя с Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

В какъв срок съхраняваме Вашите лични дании

 Личните данни, предоставени от Вас с цел покупка и с цел рекламация, се съхраняват за срок от  5 години  след изтичане на давностния срок за погасяване на задължението, с което са свързани;

 Личните данни от фактура съхраняваме, спазвайки наше задължение по закон за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ периода, за който се отнасят;

 В случай на покупка на стоки на кредит или чрез заем след като отпадне необходимостта от обработване на личните данни, ние връщаме или унищожаваме тези ваши лични данни, станали ни достъпни във връзка с изпълнението на договора за кредит;

 За лични данни които обработваме на основание дадено от Вас съгласие – до  момента на оттегляне на съгласието, като в срок до 2 месеца тези данни ще бъдат и изтрити. 

Какви мерки за защита на личните данни предприемаме

Мерките за сигурност които се прилагат за защита на личните данни са: въвеждане както към момента на определянето на средствата за обработване, така и към момента на самото обработване, на подходящи технически и организационни мерки, които са разработени с оглед на ефективното прилагане на принципите за защита на данните, като свеждане на данните до минимум, и интегриране на необходимите гаранции в процеса на обработване, както и въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването.

Какви са Вашите права

Във връзка със събирането и обработването на личните данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни  и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да прехвърлите личните си данни на друг администратор на лични данни, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате  да коригираме без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или допълване на личните Ви данни трябва да подадете отделна декларация, в която да посочите актуални лични данни; 
 • имате право да поискате  личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Личните Ви данни може да не бъдат изтрити само на някоя от следните причини:

А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

 • имате право да поискате администраторът на личните Ви данни  да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време с отделна молба, депозирана пред нас.
 • имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящите условия, ще Ви предоставим ново известие за защита на данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новото обработване.
КАТЕГОРИИ

Матраци ALFEMO
Матраци MAGNIFLEX
Матраци iSleep
Матраци ЕЛИТЕ
Матраци НАНИ
Матраци КЛАСИК
Tоп матраци
Детски матраци
Легла и спални
Мека мебел ТЕДИВА
Дивани ПАРАЛЕЛ
Подматрачни системи
Подматрачни основи
Аксесоари

МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Общи условия за употреба
Полезни съвети
Политика за защита на личните данни
КОНТАКТИ

ШОУРУМ, гр. Варна, бул.Ян Хунuяди 6
0885 399 017; 052/ 505 414
EVROMATRAK@MAIL.BG

РАБОТНО ВРЕМЕ 
Пн - Пт - 10:00 - 18:30
Събота - 10:00 - 17:00
Неделя - 10:00 - 17:00


2024, Всички права запазени.